Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ

Η συσσώρευση χρόνιων προβλημάτων στο χώρο της υγείας και η συνεχής υποχώρηση των ιατρικών ενδιαφερόντων έναντι των σχεδιαζόμενων πολιτικών της υγείας τις τελευταίες δεκαετίες, επιβάλλει την ανανέωση των μεθόδων, των στόχων, της έκφρασης και των προσώπων που εκπροσωπούν συλλογικά τον ιατρικό κόσμο. Η αποκατάσταση του κύρους του κλάδου μας έναντι της κοινωνίας, της πολιτείας και των ευρωπαίων συναδέλφων μας, προβάλλει ως έργο πρώτης προτεραιότητας, αλλά και μέγιστης δυσκολίας, εν μέσω οικονομικής κρίσης, λόγω των ραγδαίων αλλαγών που επιφέρει αυτή στη ζωή των Ελλήνων.
Ο ΠΙΣ, ως κορυφαίος εκφραστής του ιατρικού κόσμου, οφείλει να αναχθεί σε ταγό της ελληνικής κοινωνίας ανανεώνοντας την δράση του και ξεπερνώντας τον σωματειακό ρόλο τον οποίο θα πρέπει να απεκδυθεί, ώστε απεγκλωβισμένος από καταστάσεις του παρελθόντος και απογαλακτισμένος από κομματικούς σχεδιασμούς, να προχωρήσει με προοπτική στην χωρίς δογματισμούς ορθολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγείας. Πιστεύουμε ότι για να συμβεί αυτό, νέες δυνάμεις θα πρέπει να καθοδηγήσουν τη δράση του στο μέλλον με εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό της λειτουργίας του, με διαφάνεια και απολογισμό. Η έλλειψη στρατηγικής που αντανακλά καθημερινά σε άτακτες έναντι τακτικών κινήσεων με την πεπατημένη παλαιοσυνδικαλιστική τακτική του χρονίως μηδενικού αποτελέσματος, οφείλει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Χρειαζόμαστε ένα σαφή σχεδιασμό για την υγεία ολοκληρωμένο, που συστηματικά να προωθείται με σύγχρονες μεθόδους lobbying, ενώ παράλληλα οι επιμέρους δράσεις στα καθημερινά προβλήματα θα πρέπει να συναρτώνται με το βασικό σχεδιασμό. Με τον τρόπο αυτό θα αλλάξει ριζικά η σημερινή έκφραση μας που περιορίζει το ρόλο μας στη συνδικαλιστική διεκδίκηση που στο όνομα του παρελθόντος θυσιάζει το μέλλον.
Υπό αυτές τις βασικές αρχές που μπορούν να βρουν εφαρμογή μόνο στα πλαίσια μιας ελεύθερης κοινωνίας και οικονομίας, σας καλούμε εφόσον συμφωνείτε, να συμμετέχετε ώστε από κοινού να συγκροτήσουμε το αντίστοιχο σχέδιο δράσης.   
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

ΟΣΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΙΣ , ΣΕΥΠΙΚΑ, ΟΕΝΓΕ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 31/05/2011 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Προϋποθέσεις ομαλής μετάβασης στο νέο σύστημα οργάνωσης της παροχής εξωνοσοκομειακών ιατρικών υπηρεσιών

 1. Εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου εισοδήματος των ιατρών.
 2. Οι λιγότερες δυνατές αλλαγές σε επίπεδο καθεστώτος απασχόλησης των ιατρών.
 3. Σύγκλιση των επιπέδων δραστηριότητας των διαφορετικών κατηγοριών ιατρών, με παράλληλη σύγκλιση του επιπέδου των αμοιβών τους.

Θετικά δεδομένα – Νέες προοπτικές

 1. Διασφάλιση του εισοδήματος και του εργασιακού καθεστώτος των Ιατρών του ΙΚΑ.
 2. Εξασφάλιση κατώτερου σταθερού εισοδήματος για τους ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ, με δεδομένη την αναβάθμιση των αμοιβών για τους γιατρούς του ΟΑΕΕ.
 3. Ευκαιρίες αύξησης των εισοδημάτων για όλους τους ιατρούς μέσω παροχής οικονομικών κινήτρων για επίτευξη στόχων που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος (πχ μείωση των ποσοστών παραπομπών στα νοσοκομεία, άσκηση προληπτικής ιατρικής κλπ)/

Στόχοι του νέου συστήματος Ιατρικής Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης

 1. Ποιοτική αναβάθμιση των παροχών με μείωση του χρόνου αναμονής και διερεύνηση του δικαιώματος επιλογής ιατρού για τους ασφαλισμένους.
 2. Απεμπλοκή από το σύστημα της κατά πράξης αμοιβής και περιορισμός της προκλητής ζήτησης.
 3. Διατήρηση του κόστους εντός των ορίων που καθορίζονται από τους προϋπολογισμούς ανά κατηγορία δαπάνης: δαπάνη ιατρικών επισκέψεων, δαπάνη εργαστηριακών εξετάσεων, δαπάνη νοσηλείας…

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος

 1. Μικτό μοντέλο παροχής ιατρικών εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών ΙΚΑ-ΟΑΕΕ: αμοιβή με πάγια αντιμισθία για τους στεγασμένους ιατρούς κα αμοιβή κατά κεφαλή για τους συνεργαζόμενους ιδιώτες.
 2. Δικαίωμα επιλογής ιατρού από τους ασφαλισμένους με παράλληλη δυνατότητα χρησιμοποίησης των ιατρικών υπηρεσιών των πολυϊατρείων.
 3. Σταδιακή εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ζήτησης ιατρικών υπηρεσιών, μέσω εξειδικευμένου ιατρικού τηλεφωνικού κέντρου.

Μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος εξωνοσοκομειακής φροντίδας

 1. Υπηρεσίες τηλεφωνικής ιατρικής βοήθειας των ασφαλισμένων και καθοδήγησης τους στις κατάλληλες υπηρεσίες υγείας.
 2. Ειδικοί κανόνες και υπηρεσία συνταγογράφησης για χρόνια νοσήματα (εκτός του κανονικού συστήματος ιατρικών επισκέψεων).
 3. Προκαθορισμένα προγράμματα προληπτικού ιατρικού ελέγχου, ανάλογα με ηλικία, φύλλο, υγειονομικό προφίλ κλπ.
 4. Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων.

Μετεξέλιξη του συστήματος αμοιβής των ιατρών του συστήματος

 1. Διαφοροποίηση της κατά κεφαλήν αμοιβής βάσει ειδικών κριτηρίων: ηλικία, φύλλο, νοσολογικό προφίλ του ασφαλισμένου.
 2. Κίνητρα για δημιουργία δικτύων ιατρών βασικών ειδικοτήτων αμειβομένων με κατά κεφαλή αμοιβή προσαρμοσμένη στο υγειονομικό προφίλ κάθε αφαλισμένου.
 3. Δημιουργία Δικτύων Συντονισμένων Φροντίδων για ειδικές κατηγορίες ασθενών: π.χ. Καρκινοπαθείς, πάσχοντες από AIDS, κλπ. Αμειβομένων βάσει προϋπολογιζόμενου κόστους ασθενών.
 4. Θεσμοθέτηση επί πλέον αμοιβής για μείωση παραπομπών στα νοσοκομεία, παροχή εξατομικευμένης φροντίδας, παρακολούθηση ασθενών στο σπίτι, μείωση κόστους εργαστηριακών εξετάσεων.

Παραδοχές – Παρατηρήσεις

 1. Η γεωγραφική κατανομή των ειδικοτήτων των ιατρών θα επιτρέψει την συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου για όλους σχεδόν τους ιατρούς.
 2. Η επισκεψιμότητα ανά ειδικότητα θα ακολουθήσει τα ισχύοντα πρότυπα του ΟΑΕΕ.
 3. Δεν θα υπάρξει απρόβλεπτη μείωση των επισκέψεων στα πολυϊατρεία του ΙΚΑ.
 4. Τα προϋπολογιζόμενα ποσά θεωρούνται ανώτερα με την έννοια ότι έχουν ως δεδομένο ότι όλοι οι ιατροί θα βρίσκονται στα ανώτερα κλιμάκια αριθμού ασφαλισμένων (για το κατά κεφαλή σύστημα αμοιβής), και θα δέχονται τον ανώτατο αριθμό ασθενών (300 τον μήνα για δώδεκα μήνες).
 5. Εάν δεν καλυφθεί όλο το προϋπολογιζόμενο ποσό για ιατρικές επισκέψεις μέσω των προκαθορισμένων αμοιβών, μπορούν να χρηματοδοτηθούν εφημερίες ανά περιοχή για τα Σαββατοκύριακα και επισκέψεις ιατρών κατ’ οίκον μετά από τηλεφωνική κλήση στο Συντονιστικό Κέντρο.
ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΙΣ

Μετά την πρόσκληση του υπουργού υγείας για διάλογο με βάση το νόμο 3918/2011, παρατίθεται το διεκδικητικό πλαίσιο όπως ψηφίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ που πραγματοποιήθηκε την 15.01.2011 και επικαιροποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.03.2011, συμπληρωμένο με βασικά σημεία από το διεκδικητικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε στη διάρκεια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων για την αποτροπή ψήφισης του νόμου.
Εκφράζεται η απόλυτη αντίθεση του ΠΙΣ στον αποκλεισμό των μη συμβεβλημένων ιατρών από την συνταγογραφία-παραπεμπτικογραφία στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και στην γενικευμένη και χωρίς κανένα διάλογο ανάθεση καθηκόντων ιατρών ΙΚΑ στους ελευθεροεπαγγελματίες συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ Ιατρούς, ενώ αναμένεται η ενεργοποίηση του ΕΟΠΥΥ και εκκρεμούν οι κρίσεις των 1860 ιατρικών θέσεων και οι αναγγελθείσες ιατρικές προσλήψεις με σύμβαση έργου στο ΙΚΑ.
Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποιούμε τις θέσεις μας και ζητάμε το ίδιο να πράξει και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Καθιέρωση ενός συστήματος προμηθειών στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, που θα προσδιορίζεται από τη διαφάνεια και θα υπερασπίζεται το καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον, χωρίς να υπονομεύει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Το σύστημα αυτό δεν πρέπει να υπακούει απλώς και μόνο σε στυγνούς λογιστικούς κανόνες, αλλά να λαμβάνει υπόψη ότι οι προμήθειες έχουν προπληρωθεί από το υστέρημα των ασφαλισμένων στους Δημόσιους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
Αποσαφήνιση των προθέσεων του Υπουργείου Υγείας εις ότι αφορά την ερμηνεία των διατυπώσεων «συμβάσεις προμηθειών», «συμβάσεις υπηρεσιών», «συμφωνία πλαίσιο», «αναθέτουσα αρχή» και «οικονομικός φορέας» που εμπλέκονται με πάγιους νομικούς όρους όπως «χρηματοδοτικές μισθώσεις» και «παρακαταθήκες», «ενοχικές συμβάσεις» και «επαχθής αιτία».
Επισημαίνεται ότι όλες αυτές οι έννοιες με τις επιδεχόμενες διάφορες ερμηνείες, ορισμούς, καθιστούν τις διατάξεις ασαφείς και επισφαλείς ως προς το κοινώς προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Καθιέρωση ενός Ενιαίου Δημόσιου Εξωνοσοκομειακού Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο θα εξυπηρετεί ισότιμα όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, με την αποκλειστική οικονομική κάλυψη των ασφαλιστικών τους Οργανισμών, και το οποίο θα αξιοποιεί το σύνολο του εξωνοσοκομειακού ιατρικού δυναμικού και της συνολικά υφιστάμενης ιατροτεχνολογικής υποδομής.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ
Θεσμοθέτηση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τον ΠΙΣ, με ελεύθερη ένταξη των επιθυμούντων ιατρών, αμοιβές βάσει του ισχύοντος ιατρικού κοστολογίου για τις ιατρικές επισκέψεις και ιατρικές πράξεις, χωρίς αριθμητικό περιορισμό των προσερχόμενων ασθενών και με διατήρηση του δικαιώματος στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και παραπεμπτικογραφία των μη συμβεβλημένων ιατρών.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Άμεση ολοκλήρωση των κρίσεων και διορισμών των 1860 ιατρικών θέσεων οι οποίες εκκρεμούν.
Επαναπρόσληψη και μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, όλων των Ιατρών που προσελήφθησαν στο ΙΚΑ μετά το 2004 για κάλυψη εκτάκτων αναγκών (βάσει των Ν.3232/2004, 3302/2004, 3518/2006).
Προκήρυξη ΟΛΩΝ των κενών οργανικών ιατρικών θέσεων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Άμεση ενεργοποίηση του θεσμοθετηθέντος Επιστημονικού Βαθμολογίου.
Επαναχορήγηση του επιδόματος Βιβλιοθήκης.
Αναθεώρηση συστήματος τηλεφωνικού ραντεβού και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών υγείας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
Διασφάλιση σύγχρονης ισότιμης και καθολικής δημόσιας νοσοκομειακής περίθαλψης με πλήρη ιατρική και νοσηλευτική στελέχωση κατ’ εξαίρεση του 5/1, και με επαρκή υποδομή σε κλίνες και τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Διατήρηση και επέκταση του ιατρικού μισθολογίου, όπως εφαρμόστηκε από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ και αναπροσαρμόστηκα από την κλαδική σύμβαση ΥΥ&ΚΑΟΕΝΓΕ.
Άμεση κατάργηση του νόμου 3868/10 και αντικατάσταση του «πακέτου εφημεριών» από αξιόπιστα και ασφαλή πρότυπα και προγράμματα εφημέρευσης, τα οποία θα χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Επίσπευση των διαδικασιών για την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού νέων ειδικευμένων και ειδικευομένων γιατρών που έπρεπε ήδη να στελεχώνουν τα Νοσοκομεία σύμφωνα με τον Νόμο 3754/09 και την αντικατάσταση των συνταξιοδοτούμενων και αποχωρούντων γιατρών του ΕΣΥ.
Σχεδιασμός προσλήψεων 2500 νέων γιατρών στα υποστελεχωμένα τμήματα των νοσοκομείων της περιφέρειας, όπως πρόβλεπε η Κλαδική Σύμβαση Εργασίας για την εφαρμογή του ανώτερου επιτρεπτού ορίου εβδομαδιαίας απασχόλησης.
Ολοκλήρωση των προσλήψεων ειδικευομένων, οι οποίες ήδη έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί.
Προώθηση των προσλήψεων του αναγκαίου νοσηλευτικού προσωπικού.
Θεσμοθέτηση συστήματος δημόσιας εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των γιατρών, και της απομάκρυνσης οριστικά των Φαρμακευτικών Εταιρειών από τον κρίσιμο αυτό τομέα.
Επίλυση των μειζόνων ασφαλιστικών ζητημάτων των νοσοκομειακών γιατρών και εκ νέου ένταξη τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Αναβάθμιση του εξοπλισμού των Εργαστηρίων των Νοσοκομείων με τη σύγχρονη βιοϊατρική τεχνολογία.
Ακύρωση των μεθοδεύσεων αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης των γιατρών.

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ
Ισοτιμία ιατρικής υπογραφής με γενική ενεργοποίηση του Νόμου 3627/2007 (παράρτημα ΙΙ άρθρο 6,2).
Ανακοστολόγηση των Ιατρικών Πράξεων βάσει των εισηγήσεων του ΚΕΣΥ.
Άμεση εξόφληση ΟΛΩΝ των οφειλών του ΟΠΑΔ και των λοιπών Ταμείων προς τους συμβεβλημένους Ιατρούς.


ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟ.ΣΥ. – Ν.Ι.ΚΙ.Προαπαιτούμενα διαλόγου

 1. Από την εφαρμογή του πολυνομοσχεδίου θα πρέπει να προκύπτει η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος με κάθε θεμιτό τρόπο.
 2. Η άσκηση της ιατρικής θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπακούει στην πιστή τήρηση των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας.
 3. Το επίπεδο παροχών υγείας που απολαμβάνουν οι ενταγμένοι σε διαφορετικά ταμεία σήμερα έλληνες πολίτες, θα πρέπει να διατηρηθεί ή  να βελτιωθεί.
 4. Η άμεση εξόφληση των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών ταμείων προς τους ιατρούς.
 5. Η αποκλειστική εκπροσώπηση των ιατρών από τον ΠΙΣ και τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους και μόνο.

Στόχοι του διαλόγου

 1. Στο νέο οργανισμό παροχής πρωτοβάθμιας υγείας θα πρέπει να συμμετέχουν στο ΔΣ οπωσδήποτε εκπρόσωποι του ΠΙΣ ή και των τοπικών συλλόγων.
 2. Οι ιατρικές αμοιβές θα πρέπει να καθορίζονται από σύμβαση που θα υπογράφεται μεταξύ του νέου οργανισμού και του ΠΙΣ.
 3. Οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες θα πρέπει να υπόκεινται σε αντικειμενικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου, μη γραφειοκρατικού με την καθοριστική συμμετοχή των ιατρικών συλλόγων.
 4. Η σύμβαση των ιατρών με το φορέα θα πρέπει να είναι εφικτή για όποιον το επιθυμεί κι έχει δικαίωμα νόμιμης άσκησης της ιατρικής.
 5. Οι αμοιβές των ιατρών θα πρέπει να είναι κατά πράξη και περίπτωση. Ενώ οι ειδικές εξετάσεις θα πρέπει να τιμολογούνται ξεχωριστά, όπως και οι τιμές των εργαστηριακών.
 6. Εάν το υπουργείο επιλέξει να υπάρχει βασική αντιμισθία τύπου ΟΑΕΕ η αντιμισθία αυτή θα πρέπει να κυμαίνεται στα επίπεδα του εκάστοτε μισθού του δ/του του ΕΣΥ και πέραν αυτής να καλύπτονται και οι ασφαλιστικές εισφορές του συμβεβλημένου ιατρού. Από την αντιμισθία θα πρέπει να εξαιρούνται οι εδικές εξετάσεις.
 7. Οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται κατόπιν ραντεβού και θα πρέπει να υπάρχει κατώτατο όριο ασθενών που θα επιλέγουν τον γιατρό.
 8. Κάθε γιατρός που θα συμβληθεί με το σύστημα θα πρέπει να έχει δικαίωμα εφόσον το επιλέξει, να λαμβάνει επιπλέον αμοιβή από τον ασθενή την οποία θα προκαθορίζει και θα δηλώνει στον φορέα παροχής υγείας.
 9. Η συνταγογράφηση μη-συμβεβλημένων ιατρών θα πρέπει να είναι ελεύθερη, εφόσον ακολουθεί τους σχετικούς κανόνες που ενδεχομένως ο φορέας θα θέσει. Επίσης, παραπεμπτικά και κάθε είδους γνωματεύσεις-βεβαιώσεις που θα βρίσκονται εντός των παροχών του φορέα, θα πρέπει να γίνονται δεκτά και από μη-συμβεβλημένους ιατρούς. Δηλαδή, θα πρέπει ο φορέας να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα κατοχυρώνουν την εφαρμογή της ισοτιμίας της υπογραφής των ιατρών και θα επιτρέπουν την ελεύθερη επιλογή ιατρού ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ασθενών.
 10. Οι αμοιβές θα πρέπει να καταβάλλονται σε μηνιαία βάση ή σε άλλο τακτό χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί, και η καθυστέρηση εξόφλησης θα συνεπάγεται την καταβολή τόκων.
 11. Οι συμβάσεις των γιατρών του ΙΚΑ θα πρέπει διατηρηθούν με τους ισχύοντες όρους.
 12. Για τις υποδομές του φορέα που θα παραχωρηθούν ενδεχομένως στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να έχουν δυνατότητα διαχείρισης ή και κτήσης τους κατά προτεραιότητα, οι υγειονομικοί.
 13. Η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ για μη-επείγοντα περιστατικά, θα πρέπει να γίνεται με παραπομπή συμβεβλημένου ιατρού.
 14. Κατάργηση των απογευματινών επί πληρωμή ιατρείων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

 Και τέλος,

 1. Το σύστημα προμηθειών ιατροφαρμακευτικού υλικού θα πρέπει να απλοποιηθεί και να απαλλαγεί από τις σημερινές γραφειοκρατικές δομές αλλά και από αυτές που το νομοσχέδιο προβλέπει. Ο υπουργός θα πρέπει να ορίσει με ΦΕΚ ποσοστό επιθυμητού κέρδους επί της εργοστασιακής τιμής του ιατροφαρμακευτικού υλικού και το δημόσιο να προμηθεύεται με την τιμή που θα διαμορφώνεται έτσι τις απαιτούμενες παραγγελίες του. Ακόμη και σήμερα το ελληνικό δημόσιο αγοράζει ιατροφαρμακευτικό υλικό σε τιμές μεγαλύτερες της λιανικής και οι ρυθμίσεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νομοσχεδίου επιτρέπουν τη διατήρηση αυτού του καθεστώτος. Δηλαδή, την ώρα που οι αποδοχές των εργαζομένων στο χώρο της υγείας αλλά και οι παροχές προς τους ασφαλισμένους μειώνονται, οι διαχειριστές του δημοσίου χρήματος στο υπουργείο υγείας (συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργού) έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμφωνίες για ίδιον όφελος μέσα από δαιδαλώδεις διαδικασίες.


Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΝΟ.ΣΥ. - Ν.Ι.ΚΙ. αποτελείται από γιατρούς διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων.

Πιστεύει ότι η δράση των επιστημονικών συλλόγων οφείλει να είναι απογαλακτισμένη από κόμματα και πολιτικές σκοπιμότητες. Θεωρεί ότι οι πολιτικές υγείας τα τελευταία 30 χρόνια ήταν λανθασμένες, αγνόησαν τις θέσεις των γιατρών και απέτυχαν καθώς δεν ωφέλησαν ούτε την κοινωνία, ούτε τον ιατρικό κόσμο. 

Οι απόψεις αυτές εκφράστηκαν γραπτά και προφορικά κατ' επανάληψη από τον Ιούνιο του 2010, συγκέντρωσαν την εμπιστοσύνη του 59% των ιατρών του ΙΣΘ.

Σήμερα αντίπαλος μας είναι μόνο τα προβλήματα...

Θανάσης Εξαδάκτυλος

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ

59% των ιατρών που συμμετείχαν στις εκλογές του ΙΣΘ, στήριξαν την προσπάθεια και την νεοτερική πρόταση σε απόψεις και πρόσωπα της κίνησης μας. Το ποσοστό αυτό είναι το μεγαλύτερο που έχει επιτευχθεί από υποψηφιότητα που διεκδικεί πρώτη θητεία και μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. 

Σας ευχαριστούμε όλους και γνωρίζουμε ότι έχετε υψηλές προσδοκίες. 

Μας προβληματίζει η τάση αποφυγής της συμμετοχής και η αμφισβήτηση στα συλλογικά δρώμενα και ελπίζουμε με το έργο μας να την αναστρέψουμε. Τα όσα προεκλογικά συζητήσαμε θα αποτελέσουν για μας πρόγραμμα εργασίας το οποίο θα παρακολουθείτε και θέλουμε να συμμετέχετε. 

Τυπικά τη διοίκηση του ΙΣΘ θα την αναλάβουμε σε περίπου 20 μέρες, όταν ολοκληρωθεί η επίσημη έκδοση των αποτελεσμάτων και το νέο ΔΣ του ΙΣΘ συσταθεί σε σώμα. Στο χρονικό διάστημα αυτό προετοιμαζόμαστε, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν.

Σας ευχαριστούμε και πάλι έχοντας επίγνωση των καθηκόντων μας.

Φιλικά

Θανάσης Εξαδάκτυλος


Για το ΔΣ εκλέγονται κατά σειρά ψήφων:
 1. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος
 2. Δημήτριος Τσάμης
 3. Χατζηδημητρίου Μαρία
 4. Νίτσας Νικόλαος
 5. Μπάτζιος Νικόλαος
 6. Λάλλας Αιμίλιος
 7. Νασιουτζίκη-Λουφοπούλου Μαρία
 8. Ρίζος Σταύρος
 9. Πίτσης Αντώνιος
Αύριο θα έχουμε όλα τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών.Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΣΩΝ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

Από την 1/6/11 ο ΟΠΑΔ αποφάσισε να μη δέχεται δαπάνες για παρακλινικές εξετάσεις (μικροβιολογικές, ακτινολογικές, ιστολογικές κλπ) που ζητούνται από μη-συμβεβλημένους θεράποντες ιατρούς.

Με την απόφαση αυτή ταλαιπωρεί και επιβαρύνει οικονομικά τους ασφαλισμένους και προσβάλει ευθέως την επιστημονική υπόληψη και ακεραιότητα των μη-συμβεβλημένων ιατρών. Το μέτρο δεν είναι αναγκαίο για τη μείωση της κατάχρησης του συστήματος καθώς αυτή ελέγχεται από τις εντολές ανά ασφαλισμένο και από τις πράξεις ανά συμβεβλημένο εργαστήριο ή γιατρό που θα εκτελέσει τις εντολές.

Δείχνει όμως την αδιαφορία της διοίκησης του ΟΠΑΔ για την εξυπηρέτηση των ασθενών καθώς και άγνοια και περιφρόνηση προς τους κανόνες αξιοπρεπούς άσκησης της ιατρικής. Φαλκιδεύει στην πράξη την ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής και θα οδηγήσει σε κύκλο φαύλων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η απόφαση του ΟΠΑΔ είναι και προκλητική καθώς ως γνωστόν χρωστά μεγάλα ποσά σε ιατρούς και εργαστήρια για ιατρικές υπηρεσίες περασμένων ετών.

Για τους παραπάνω λόγους, οι ιατροί της Θεσσαλονίκης που συμμετέχουμε στις εκλογές του ΙΣΘ με το συνδυασμό ΕΝΟτητα-Συνεργασία-Νεα Ιατρική ΚΙνηση σήμερα προσφεύγουμε ατομικά στη δικαιοσύνη με εξώδικο διαμαρτυρία και εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, μετά τις εκλογές το νέο Δ.Σ. του ΙΣΘ, εφόσον εκλεγούμε, θα προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή.

Dr Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος - Πλαστικός Χειρουργός
Υποψήφιος Πρόεδρος ΙΣΘ


Ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος του Ανδρέα, ιατρός πλαστικός χειρουργός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός  Ηπείρου 4Α, Πανόραμα  Θεσσαλονίκης, ενεργών ως επικεφαλής της παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ».

ΚΑΤΑ

Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ο.Π.Α.Δ.», νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο αυτού Σουλιώτη Κυριάκο, εδρεύοντος στην Αθήνα, οδός Μακεδονίας  αρ. 8.
Θεσσαλονίκη 26-5-2011
Από διαμαρτυρίες συναδέλφων- ιατρών πληροφορήθηκα ότι η υπηρεσία σας αποφάσισε από 1-6-2011 να εγκρίνει εργαστηριακές εξετάσεις με την προϋπόθεση ότι  η παραπομπή έχει γίνει από κλινικό ιατρό που έχει σύμβαση με τον Ο.Π.Α.Δ..
Επειδή μέχρι σήμερα ουδέποτε είχε δημιουργηθεί θέμα παραπομπής  ασθενούς για εργαστηριακές εξετάσεις από κλινικό ιατρό  μη συμβεβλημένο με την  υπηρεσία σας. Αντιθέτως οποιοσδήποτε κλινικός ιατρός είχε το δικαίωμα να παραπέμψει τον ασθενή του για εργαστηριακές εξετάσεις και στη συνέχεια ο ασθενής να απευθυνθεί σε συμβεβλημένο εργαστήριο με την υπηρεσία σας και να τις πραγματοποιήσει.
Επειδή το παραπάνω μέτρο προσβάλλει και θίγει το κύρος και την αξιοπρέπεια του ιατρικού σώματος και συρρικνώνει τα πλαίσια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
Επειδή  το παραπάνω μέτρο αντίκειται στο Ν.3627/07 αρ.6 παρ.2 που αφορά την ισοτιμία της υπογραφής ιατρών και σύμφωνα με τις επιταγές του, οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή γνωμάτευση – συνεπώς και παραπεμπτικό για εργαστηριακές εξετάσεις-έχει την ίδια ισχύ. Άρα παραβιάζεται κατάφωρα ο ανωτέρω νόμος κάθε φορά που αρνείται η υπηρεσία σας να εγκρίνει εξετάσεις οι  οποίες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν παραπομπής ιατρού μη συμβεβλημένου με τον Ο.Π.Α.Δ.
Επειδή το παραπάνω μέτρο θίγει την αξιοπρέπεια των ίδιων των ασθενών πάνω από όλα, οι οποίοι ταλαιπωρούνται άνευ λόγου και αιτίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας ζητώ να εξακολουθείτε να εγκρίνετε τις εργαστηριακές εξετάσεις των ασθενών χωρίς να προβείτε από 1-6-2011 στην ανεπίτρεπτη διάκριση ανάμεσα σε παραπομπές από κλινικούς ιατρούς συμβεβλημένους με τον Ο.Π.Α.Δ. και μη. Σε περίπτωση που εξακολουθήσει αυτή η ανεπίτρεπτη κατάσταση θα προβώ σε όλα τα νόμιμα μέσα απευθυνόμενος  στην ελληνική δικαιοσύνη.
Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα στον Σουλιώτη Κυριάκο, νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Ο.Π.Α.Δ. » εδρεύοντος στην Αθήνα, οδός Μακεδονίας  αρ.8 προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας αυτήν καθ’ ολοκληρίαν στην έκθεση επίδοσης ατού.

Η Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος του Ανδρέα, ιατρός πλαστικός χειρουργός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός  Ηπείρου 4Α, Πανόραμα  Θεσσαλονίκης, ενεργών ως επικεφαλής της παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ».

ΚΑΤΑ

Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Υ.Π.Α.Δ. Θεσσαλονίκης», νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Προϊστάμενο αυτού Γκανάτσιο Γεώργιο, εδρεύοντος στη Θεσσαλονίκη, οδός Σαπφούς αρ. 3.


Θεσσαλονίκη 26-5-2011
Από διαμαρτυρίες συναδέλφων- ιατρών πληροφορήθηκα ότι η υπηρεσία σας αποφάσισε από 1-6-2011 να εγκρίνει εργαστηριακές εξετάσεις με την προϋπόθεση ότι  η παραπομπή έχει γίνει από κλινικό ιατρό που έχει σύμβαση με τον Υ.Π.Α.Δ..
Επειδή μέχρι σήμερα ουδέποτε είχε δημιουργηθεί θέμα παραπομπής  ασθενούς για εργαστηριακές εξετάσεις από κλινικό ιατρό  μη συμβεβλημένο με την  υπηρεσία σας. Αντιθέτως οποιοσδήποτε κλινικός ιατρός είχε το δικαίωμα να παραπέμψει τον ασθενή του για εργαστηριακές εξετάσεις και στη συνέχεια ο ασθενής να απευθυνθεί σε συμβεβλημένο εργαστήριο με την υπηρεσία σας και να τις πραγματοποιήσει.
Επειδή το παραπάνω μέτρο προσβάλλει και θίγει το κύρος και την αξιοπρέπεια του ιατρικού σώματος και συρρικνώνει τα πλαίσια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
Επειδή  το παραπάνω μέτρο αντίκειται στο Ν.3627/07 αρ.6 παρ.2 που αφορά την ισοτιμία της υπογραφής ιατρών και σύμφωνα με τις επιταγές του, οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή γνωμάτευση – συνεπώς και παραπεμπτικό για εργαστηριακές εξετάσεις-έχει την ίδια ισχύ. Άρα παραβιάζεται κατάφωρα ο ανωτέρω νόμος κάθε φορά που αρνείται η υπηρεσία σας να εγκρίνει εξετάσεις οι  οποίες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν παραπομπής ιατρού μη συμβεβλημένου με τον Υ.Π.Α.Δ.
Επειδή το παραπάνω μέτρο θίγει την αξιοπρέπεια των ίδιων των ασθενών πάνω από όλα, οι οποίοι ταλαιπωρούνται άνευ λόγου και αιτίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας ζητώ να εξακολουθείτε να εγκρίνετε τις εργαστηριακές εξετάσεις των ασθενών χωρίς να προβείτε από 1-6-2011 στην ανεπίτρεπτη διάκριση ανάμεσα σε παραπομπές από κλινικούς ιατρούς συμβεβλημένους με τον Υ.Π.Α.Δ. και μη. Σε περίπτωση που εξακολουθήσει αυτή η ανεπίτρεπτη κατάσταση θα προβώ σε όλα τα νόμιμα μέσα απευθυνόμενος  στην ελληνική δικαιοσύνη.
Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα στον Γκανάτσιο Γεώργιο, νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Υ.Π.Α.Δ. Θεσσαλονίκης» εδρεύοντος στη Θεσσαλονίκη, οδός Σαπφούς  αρ.3 προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας αυτήν καθ’ ολοκληρίαν στην έκθεση επίδοσης ατού.

Η Πληρεξούσιος Δικηγόρος


Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣ, ΚΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΗ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ

Οι προσδοκίες μας για ένα σύγχρονο ΠΙΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, για την ανταπόκριση στην πρόσκληση μας. Σήμερα σας προσκαλέσαμε για να σας παρουσιάσουμε τους στόχους και τις προτεραιότητες μας. Τις κατευθύνσεις και τη δράση μας. Θέλουμε την ενεργό συμμετοχή σας, την  συνειδητή υποστήριξη σας.

Βρισκόμαστε σ’ ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων.  Αντιμετωπίζουμε τις παρενέργειες μιας αδικαιολόγητης ανοχής και ευπιστίας που επιδείξαμε χρόνια τώρα. Συγκρουόμαστε με τις ολιγωρίες του χθες ,  με τις  ψευδαισθήσεις και σφάλματα του παρελθόντος.

Τώρα βιώνουμε τις δραματικές συνέπειες κακών πολιτικών, του επαγγελματικού μας πληθωρισμού, της ανοχής μας σε φαινόμενα εξαπάτησης, σήψης και ανομίας. Ο όγκος των προβλημάτων δεν είναι λόγος αδράνειας. Είναι λόγος εγρήγορσης και συνειδητής συμμετοχής.

Ταυτόχρονα παρακολουθούμε μια συστηματική προσπάθεια να στιγματισθούν όλοι οι γιατροί. Να καταστούν αυτοί , οι αποδιοπομπαίοι τράγοι για κάθε τι κακό. Από τη μια ένας υπουργός ανακόλουθος, ασυνεπής, πομπώδης και θεατρινίστικα μελοδραματικός που δεν διστάζει να λέει ψέματα και υπερβολές για τις πληρωμές, τις συμβάσεις και τόσα άλλα. Βαδίζει κι αυτός στο δρόμο των μεγάλων λόγων και των μικροσκοπικών έργων όπως και οι προκάτοχοι του.

Κι από την άλλη εμείς. Αναζητώντας βηματισμό, συντονισμό, δράση και αποτέλεσμα. Διαπιστώνουμε καθημερινά, ότι χρειάζεται ριζική αλλαγή και ουσιαστική ανανέωση στη λειτουργία τη νοοτροπία και τη μεθοδολογία μας. Βαθιά τομή στην εκπροσώπηση μας.

Ως Ενότητα Συνεργασία – Νέα Ιατρική Κίνηση, δεν αρκούμαστε στις διαπιστώσεις και στην περιγραφή των προβλημάτων. Στοχεύουμε μόνο στο αποτέλεσμα. Αντιμετωπίζουμε πολλά χρόνια αλλά και νέα προβλήματα που απαιτούν μεθοδικότητα, σοβαρότητα, τεκμηρίωση και συλλογικότητα.

Τώρα δεν είναι ή ώρα για εγωισμούς και στενές προσωπικές φιλοδοξίες. Δεν είναι η ώρα για ιδιοτελείς  σχεδιασμούς. Δεν είναι για γινάτια και διασπάσεις. Δεν είναι η ώρα για πλειοδοσία στόχων με κατακερματισμό δυνάμεων μέσα από περίεργους και ακατανόητους διαχωρισμούς ειδικότητας, ηλικίας, εργασιακής κατάστασης. Στοχεύουμε στη μεγαλύτερη και ευρύτερη δυνατή συνεργασία και ενότητα.

Τα σημερινά πολύπλοκα και πιεστικά προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια και μεγαλοστομίες ούτε με  την αδράνεια, τις αλληλοκατηγορίες και τις μοναχικές επιλογές. Χρειάζεται  δούμε μακρύτερα από τον ατομικό μας ορίζοντα ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλματος από όλους μας.

Ταυτόχρονα,  έχουμε χρέος να αντιδράσουμε αποφασιστικά σε όσους μας εκθέτουν και συγχρόνως επιζητούν τη σιωπηλή συνενοχή μας στο όνομα μιας δήθεν συναδελφικότητας. Το ίδιο άμεση, απόλυτη, σκληρή και συστηματική πρέπει να είναι η προσπάθεια μας να αντιμετωπίσουμε επιχειρηματικούς κύκλους που εισέβαλαν στις υπηρεσίες υγείας προσδοκώντας υπερκέρδη και σήμερα - εξ αιτίας της δεινής πραγματικότητας – εκφυλίζουν κάθε δεοντολογική αρχή και μετέρχονται αθέμιτων, παράνομων και  παραπλανητικών μέσων για να επιβιώσουν σε βάρος των συναδέλφων.

Οι επιθέσεις εναντίον μας δεν θα κοπάσουν αν υποχωρήσουμε αλλά αντίθετα θα ενταθούν. Γιατί η διοίκηση αναζητά πάντα άλλοθι για τις ζημιές που κάνει.  Κάθε συμβιβασμός, οποιοσδήποτε τέτοιος συμβιβασμός είναι αδιανόητος.

Γι αυτό είμαστε εδώ. Αποφασισμένοι. Κυρίως όμως συνεπείς και απαιτητικοί. Συνεπείς σε αξίες. Σε  κοινωνικές και συνδικαλιστικές αρχές.  Η συνέπεια και η ποιότητα αποτελούν άλλωστε ζητούμενο θεμέλιο κάθε συλλογικής προσπάθειας.

Η ρίζες των σημερινών προβλημάτων είναι
 • η υπερπαραγωγή ιατρών,
 • η απουσία συγκροτημένης μακρόπνοης πολιτικής από την πολιτεία, η οποία καταφεύγει σε αιφνιδιασμούς και σπασμωδικές κινήσεις,
 • η κατασπατάληση των πόρων των ασφαλιστικών ταμείων,
 • και η αδυναμία τεκμηριωμένου επιστημονικού ελέγχου των υπηρεσιών υγείας.
Γι αυτό:
Για μας η μείωση του αριθμού των φοιτητών στις ιατρικές σχολές πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και δημόσια τοποθέτηση του ΠΙΣ. ΠΙΣ να συγκροτήσει και να λειτουργήσει ένα διαρκές forum διαλόγου για την πολιτική υγείας.Για τις αστρονομικές σπατάλες, οι πολιτικοί φέρουν ακέραιη την ευθύνη. Αντί- τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια - να προσαρμοσθούν στην σαφή Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις προμήθειες, εφαρμόζουν απίθανες φαεινές ιδέες και ευρεσιτεχνίες, που μας έχουν οδηγήσει στο να πληρώνουμε πανάκριβα υλικά και συγχρόνως πολύ βαριά πρόστιμα στην Ε.Ε. Λεηλατείται το δημόσιο χρήμα και υπονομεύεται η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.

Όλα αυτά απαιτούν από εμάς ενότητα αντιλήψεων,  κοινή λογική, και από την πολιτεία λογική χρηματοδότηση. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο όταν τα ταμεία ζητούν υπηρεσίες χωρίς να πληρώνουν και μας αφήνουν απλήρωτους τόσους και τόσους μήνες; Και επιπλέον σχεδιάζουν λεόντειες συμβάσεις για το μέλλον;

Κουραστήκαμε να ακούμε υποσχέσεις για πληρωμή που αποδεικνύονται ψέματα και υπεκφυγές. Το Υπουργείο Υγείας επιδιώκει – όπως πάντα επεδίωκαν οι Υπουργοί Υγείας – να έχει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Δηλαδή να ξοδεύουν λίγα, να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι, να μη φωνάζουν οι ιατροί και να διατηρούν «καλές σχέσεις» με τους μεγαλεμπόρους της υγείας. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η εξίσωση αυτή είναι αδύνατη και στο τέλος θα την πληρώσει ο πιο αδύναμος.

Ε, λοιπόν εμείς δεν θα είμαστε, δεν θα γίνουμε ο αδύναμος κρίκος μιας ανερμάτιστης πολιτικής ούτε θα επωμισθούμε τις ευθύνες και τα σφάλματα άλλων. Δεν ανεχόμαστε το ρόλο του κομπάρσου , του σιωπηλού παρατηρητή. Μπαίνουμε με όρεξη μπροστά για ν αλλάξουμε τη μοίρα που μας επιφυλάσσουν.

Πιστεύουμε ότι ο ΠΙΣ έχει χρέος να ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο, να αναλάβει τις ευθύνες του, να πάρει μέρος ενεργά - και να προκαλέσει αν χρειαστεί  -έναν  ανοιχτό δημόσιο διάλογο απαιτώντας ελεύθερες συμβάσεις με όλους τους γιατρούς της χώρας και αμοιβή κατά επίσκεψη και πράξη.

Παράλληλα να συμμετέχουμε σε κάθε συζήτηση σε κάθε διαδικασία διαλόγου. Η απουσία είναι δώρο στον υπουργό, μας στερεί την άμεση ενημέρωση και μας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τους στόχους μας.

Δεν διεκδικούμε άλλωστε προνόμια ούτε συντεχνιακή προστασία. Διεκδικούμε ποιότητα και αξιοπρέπεια.
Διεκδικούμε τη δυνατότητα να διαχειρισθούμε εμείς τις επιχειρήσεις υγείας με σεβασμό στο νόμο και στη δεοντολογία.

Γι αυτό χρειαζόμαστε ενότητα και υψηλή αυτοεκτίμηση. Ουσία, συλλογικότητα και δράση. Δράση και κατά ειδικότητα. Ώστε να αντιμετωπίσουμε με συνεννόηση τα ιδιαίτερα προβλήματα μας ξεπερνώντας καχυποψίες και δυσπιστίες. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή με ενότητα και συνεργασία.

Ο ΠΙΣ μπορεί να μετασχηματισθεί σε  εστία δυναμικής διαδικασίας στήριξης των συναδέλφων.
Προτάσσουμε μια σειρά στόχων που δεν μπορούν να περιμένουν.

 • Ελεύθερη συνταγογράφηση, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη, κανένας αποκλεισμός γιατρού.
 • Συλλογικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τα ασφαλιστικά ταμεία
 • Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας  των ιατρικών συλλόγων με πρωτοβουλία του ΠΙΣ, ώστε να αλλάξει ριζικά η λειτουργία τους. Αναγνώριση και κατοχύρωση του ρόλου τους σε θέματα περιφερειακής πολιτικής υγείας, παρακολούθησης της εκπαίδευσης – συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
 • Θεσμική και ουσιαστική συνένωση δυνάμεων, μέσα από κατοχύρωση περιφερειακού ιατρικού συμβουλίου με σύμπραξη των ιατρικών συλλόγων των παλαιών νομών.
 • Ενίσχυση της πειθαρχικής διαδικασίας . Ενίσχυση αρμοδιοτήτων του Πειθαρχικού Συμβουλίου και εκπροσώπησή του στο Κεντρικό Πειθαρχικό, το οποίο πρέπει να συνεδριάζει δεσμευτικά σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να αποδίδεται δικαιοσύνη. Να πάψει επιτέλους το κωμικοτραγικό φαινόμενο όλες οι ποινές να είναι εφέσιμες και όλες οι εφέσεις να έχουν υποχρεωτικά ανασταλτικό αποτέλεσμα.
 • Ας μην κοροϊδευόμαστε. Όσοι με πράξεις εκθέτουν τους συναδέλφους πρέπει να ανακληθούν στην τάξη. Άμεσα, όχι αργότερα. Ο καθένας μας έχει περιθώρια να γίνει καλύτερος για το καλό όλων μας.
 • Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την πώληση φαρμάκων μόνο με ιατρική συνταγή.
 • Δίωξη των μη ιατρών που επιδίδονται ή διαφημίζουν ή μεσιτεύουν ιατρικές πράξεις .
 • Δυναμική παρέμβαση για τον επαγγελματικό πληθωρισμό και τον προγραμματισμό της εισαγωγής λιγότερων νέων φοιτητών σε συνεργασία με τις Ιατρικές σχολές.
 • Αξιοποίηση οικονομικών δυνατοτήτων του ΠΙΣ για το κοινό όφελος με απόλυτη διαφάνεια και ετήσιο σαφή οικονομικό απολογισμό. Δεν σέβεται τα μέλη του όποιος δεν δίνει καθαρό και τακτικό λογαριασμό για τη διαχείριση των εισφορών τους.
 • Ουσιαστική παρέμβαση σε θέματα ΤΣΑΥ. Αναδιοργάνωση, μηχανοργάνωση, εξυπηρέτηση ιατρών και συνταξιούχων.
 • Ενίσχυση και υποστήριξη συλλογικών εκπροσωπήσεων επι μέρους κλαδικών διαπραγματεύσεων ( ΙΚΑ- Νοσοκομεία- Επαγγελματικές ενώσεις )

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο ΠΙΣ έχει αποστολή και ευθύνη να υπερασπιστεί το ΚΥΡΟΣ, την  ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ και την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ των ιατρών. Να συνεργάζεται με τους ιατρικούς συλλόγους, τις ομοσπονδίες, τις επιστημονικές εταιρείες, τις επαγγελματικές ενώσεις.

Εμείς, επιδιώκοντας τον καλύτερο δυνατό συντονισμό εκπροσώπησης στον ΠΙΣ με το Διοικητικό Συμβουλίο, έχουμε τρεις κοινές υποψηφιότητες στα δύο αυτά ψηφοδέλτια. Πιστεύουμε ότι έτσι επιτυγχάνουμε ένα ισχυρό και διαρκή δεσμό, μια αποδοτική αλληλοτροφοδότηση. Επιπλέον έχουμε σχεδιάσει  την οργάνωση και τις δράσεις  των αντιπροσώπων μας στον Π.Ι.Σ έτσι ώστε όλοι οι εκπρόσωποι να έχουν λόγο και ρόλο. Με επιτροπές, τακτικές συναντήσεις, ουσιαστική και διαρκή επικοινωνία. Θέλουμε να ξέρετε ποιοι είναι και τι κάνουν εκείνοι που θα σας εκπροσωπούν στον ΠΙΣ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,Ζητάμε τη στήριξη σας και την ενεργό παρουσία σας όχι μόνο τις μέρες των εκλογών αλλά και μετά.


Με τη συμμετοχή μας στις εκλογές λέμε
όχι στην προσπάθεια ευτελισμού μας,
όχι στις μεθοδεύσεις, την κοροϊδία, την αυθαιρεσία και την εμπάθεια των κρατούντων.
όχι στα στερεότυπα, τις μεγαλοστομίες και τους μελοδραματισμούς.
όχι στην πολυγλωσσία και την πολυδιάσπαση του κλάδου.
Λέμε ναι στη σύνθεση.
Ναι στη δράση,
Ναι στη διαφάνεια
Ναι στη συλλογικότητα
Ναι στην ενισχυμένη εκπροσώπηση στον ΠΙΣ
Ξεκινάμε έτσι, με την ΕΝΟΣΥ-ΝΙΚΙ μια βαθιά, ουσιαστική και ριζική ανανέωση. 
Δυναμώνουμε τη φωνή μας, στοχεύουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Είμαστε αποφασισμένοι. Είμαστε  στην αρχή μια νέας, έντιμης , αξιοπρεπούς πιο δημιουργικής σελίδας για όλους μας, για τους γιατρούς της Θεσσαλονίκης.

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

O ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ DR.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ 19ης ΜΑΪΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φίλες και φίλοι,

Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση μας.
Μια εκδήλωση που καίτοι προεκλογικά, αποσκοπεί στην πλήρη ενημέρωση σας τόσο για τα προβλήματα του κλάδου όσο και κυρίως για τις προθέσεις μας σε ότι αφορά τον χειρισμό τους. Με την έννοια αυτή θέλουμε να γνωρίζετε τι πρέπει να περιμένετε από εμάς μετά τις εκλογές, τι δεν πρέπει να περιμένετε, τι μπορούμε ή δεν μπορούμε, και τι θέλουμε να κάνουμε.
Πολύ συχνά για τη δράση του συλλόγου ακούγονται απαξιωτικά σχόλια κυρίως λόγω της μικρής δυνατότητας παρέμβασης του απαρχαιωμένου νομικού πλαισίου. Δεν σας κρύβω ότι τα θεωρούμε υπερβολικά και ειδικά όταν προέρχονται από συναδέλφους που δεν συμμετέχουν.
Γιατί η δύναμη μας μπορεί να προέλθει είτε από τη νομοθεσία, δηλαδή από την πολιτεία, η οποία όντως βλέπουμε εδώ και 10ετίες να μη θέλει να αλλάξει το απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των συλλόγων, είτε από τη συμμετοχή των γιατρών στις δράσεις του συλλόγου, η οποία ως γνωστό είναι μικρή.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στις εκλογές σε 10 μέρες, θα έχουν δικαίωμα ψήφου λίγο περισσότεροι από τους μισούς γιατρούς-μέλη του συλλόγου. Αν οι αριθμοί προκύπτουν από αδιαφορία δε σας κρύβω ότι ανησυχούμε, αν βέβαια εκφράζουν δυσαρέσκεια προφανώς δε μας αφορά.
Υπάρχει όμως έτσι σοβαρός κίνδυνος. Η δυσθυμία μπορεί να οδηγήσει σε ένα ΔΣ ανεπαρκές, κατώτερο των περιστάσεων. Δείτε στο έντυπο του συλλόγου τις άλλες επιλογές και θα αντιληφθείτε τι εννοούμε.
Τρία σχήματα με ευθεία κομματική αναφορά στον ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ λες και ζουν αλλού, σαν να είναι ευχαριστημένοι από όσα έκαναν ή δεν έκαναν οι πολιτικοί για τους γιατρούς. Δε νιώθουν όπως εμείς ότι μας έχουν κοροϊδέψει, αγνοήσει, υποβαθμίσει. Δε θέλουν μια νέα σχέση αξιοπρέπειας, σεβασμού μεταξύ των επιστημονικών συλλόγων και της πολιτείας; Ή έχουν δεσμεύσεις; Και τρεις υποψηφιότητες κραυγής; Σεβαστές αλλά μη εποικοδομητικές μέχρι σήμερα τουλάχιστον.
Γι’ αυτό το λόγο η νίκη της ΕΝΟΣΥ-ΝΙΚΙ είναι αναγκαία. Και για να αλλάξει ο σύλλογος και για να έχουμε πάνω απ’ όλα σύλλογο.
Και όταν λέμε θα αλλάξει έχουμε στο νου μας απτά συγκεκριμένα πράγματα που θέλουμε να γνωρίζετε ώστε να μπορείτε να μας κρίνετε εκ των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουμε και όχι γενικά και αόριστα. επειδή θα αγωνιζόμαστε.
Η πρώτη μας και πιο εύκολη υποχρέωση είναι να εκσυγχρονίσουμε τη λειτουργία του συλλόγου.
Από τα απλά. Βιώσαμε όλοι το καψόνι της οικονομικής τακτοποίησης στο γκισέ του συλλόγου και θα είναι η τελευταία φορά. Η εξυπηρέτηση των γιατρών από τον σύλλογο δε θα απαιτεί τη φυσική παρουσία ανθρώπου στα γραφεία του συλλόγου.
Θα αποκτήσει οργανωμένη νομική υπηρεσία που θα υποστηρίζει τους γιατρούς δυναμικά αν βρεθούν σε δικαστική εμπλοκή αλλά και συμβουλευτικά όταν ξεκινούν τη δραστηριότητα ή αναπτύσσουν την επιχειρηματικότητα τους. Μηχανικός και φοροτεχνικός θα βοηθούν ειδικά τους νέους όταν ζητούν άδεια ιατρείου. Ειδικός σύμβουλος θα μας κρατά ενήμερους για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα χρήματα για τις παραπάνω δράσεις θα προέλθουν από την περικοπή των δαπανών για έντυπα, που θα αντικατασταθούν από τη χρήση του διαδικτύου.
Από όσο θυμάμαι είναι η πρώτη φορά που τα οικονομικά του συλλόγου αναφέρονται προεκλογικά κι αυτό γίνεται γιατί η εποχή είναι δύσκολη. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε στην εξελεγκτική επιτροπή να έχουμε μόνο ένα τακτικό κι ένα αναπληρωματικό μέλος ώστε να είναι βέβαιο ότι η διαχείριση μας δε θα ελεγχθεί από εμάς τους ίδιους. Και ίσως κι ο ταμίας του συλλόγου, αν έχουμε  την διοίκηση να προταθεί σε σύμβουλο άλλου συνδυασμού. Χρειαζόμαστε άλλωστε κοινό μέτωπο στα οικονομικά καθώς προτεραιότητα μας είναι ο ΠΙΣ να λαμβάνει χρήματα μόνο αν αποφασίσει να δρά. Για το λόγο αυτό άλλωστε έχω ζητήσει από τον σημερινό πρόεδρο κ.Νικολαίδη να μην καλύψει τις οφειλές μας προς τον ΠΙΣ, γιατί η δράση του από το σύνολο των γιατρών κρίνεται ανεπαρκής και άτονη, εκ των αποτελεσμάτων της.
Αυτά όμως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι τα εύκολα, αυτά που θα δείτε να υλοποιούνται αναλόγως του ταμείου που θα έχουμε άμεσα και γρήγορα.  Τα δύσκολα είναι αρκετά οξέα και χρόνια.  
Και πρώτο είναι τα χρήματα που οφείλουν ο ΟΠΑΔ και τα άλλα ταμεία, και η διαπραγμάτευση για τον ΕΟΠΥΥ. Δέσμευση μας είναι η δικαστική διεκδίκηση όλων των οφειλών και των τόκων επί αυτών εφόσον δεν εξοφλήσουν άμεσα. Το πρώτο βήμα ο σύλλογος θα το κάνει μόνος του στην δικαστική διεκδίκηση, για το δεύτερο θα χρειαστεί η συμμετοχή όλων όσων έχουν λαμβάνειν.
Όσοι κι αν προσέλθουν θα προχωρήσουμε. Παράλληλα με καταγγελία ομπρέλα του ΙΣΘ θα αποδεσμεύσουμε όσους συμβεβλημένους γιατρούς θέλουν από το να λαμβάνουν εντολές δημοσίου , χωρίς οι ίδιοι να καταγγείλουν την σύμβαση τους.
Για τον ΕΟΠΥΥ για τον οποίο δεν έχουμε δυστυχώς καμία σαφή θέση ρητά διατυπωμένη από την πολιτεία, σε κάθε περίπτωση θα διαπραγματευτούμε. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι λένε «κανένας γιατρός, καμία σύμβαση» που ακούγεται ωραίο και ατίθασο. Όποιος και όσοι θέλουν να το κάνουν και όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα. Ο σύλλογος όμως δεν επιτρέπεται να υιοθετήσει τέτοια θέση. Θα είναι ανεύθυνο κι ένας γιατρός να ενδιαφέρεται για τον ΕΟΠΥΥ, οφείλουμε να τον εκπροσωπήσουμε και να διαπραγματευτούμε.
Με την παρακάτω πολύ απλή και συγκεκριμένη θέση. Θέλουμε αμοιβές κατά πράξη και περίπτωση αλλά και το δικαίωμα κάθε συμβεβλημένος να μπορεί να ορίζει επιπλέον αμοιβή που θα δηλώνει και φυσικά ελεύθερη πρόσβαση των γιατρών στον οργανισμό. Το ίδιο θέλουμε κι αν επιλεγεί μηνιαία αντιμισθία, που δεν πρέπει να είναι μικρότερη του μισθού του διευθυντού ΕΣΥ.
Πιστεύουμε ότι η πολιτεία έχει κάθε συμφέρον να συμφωνήσει, αν θέλει ένα σύστημα καθαρό και τίμιο γιατί έτσι θα μειωθούν και τα χαρτάκια χωρίς πράξη και η κατάχρηση των βιβλιαρίων.
Φυσικά το δικαίωμα και όσων δεν έχουν σύμβαση να συνταγογραφούν και να παραπέμπουν για παρακλινικές εξετάσεις το θεωρούμε αναφαίρετο. Τα φάρμακα και τα εμβόλια που η πολιτεία μεριμνά για τους ασφαλισμένους δεν μπορούν να αποτελούν προνομιακό αντάλλαγμα για μερικούς.
Κάθε προσπάθεια να νοθευτεί αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε νόμιμου γιατρού θα συναντήσει τη σφοδρή αντίδραση μας και θα έχουμε πόλεμο. Και μην αισθάνεστε ότι είμαστε αδύναμοι. Αδιάφοροι ναι, διχασμένοι βεβαίως, αλλά δύναμη έχουμε και σας διαβεβαιώνω ότι όποιος επιχειρήσει κάτι τέτοιο θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα δει πρώτον βουλευτές-γιατρούς στο Πειθαρχικό και δεύτερον ότι δεν είδε ποτέ κανείς ούτε στην Ελλάδα, ούτε αλλού.
Τώρα είναι καιρός να πούμε μερικά πράγματα που χρόνια μας παιδεύουν και πάντα τα προσεγγίζουμε διστακτικά. Ο αριθμός των φοιτητών της ιατρικής πρέπει να μειωθεί δραστικά για πολλά χρόνια. Ελάχιστοι φοιτητές όσοι για να μην κλείσουν οι σχολές. Και γι’ αυτό ο Σύλλογος κάθε Σεπτέμβρη και Μάρτιο θα απευθύνεται και θα ενημερώνει την κοινωνία. Γιατί η ιατρική εκπαίδευση σε όλα τα στάδια της πρέπει να συνδέεται άμεσα με τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύει όποιος την παρέχει. Αλλιώς η εκπαίδευση είναι ελλιπής και αυτό συνιστά απάτη προς τον εκπαιδευόμενο. Στη βάση αυτή πιστεύουμε ότι και ένα μέρος της ειδικότητας θα πρέπει να γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Με αυστηρά κριτήρια ποιότητας βέβαια, και με εξετάσεις ενδεχομένως για όσους πάρουν πτυχίο μετά την έναρξη του συστήματος. Προτάσεις για αύξηση των θέσεων ειδίκευσης στο σημερινό σύστημα πιστεύουμε ότι είναι ανεύθυνες και οδηγούν σε τίτλους χωρίς αντίκρισμα.
Ένα αντίκρισμα που σήμερα δυστυχώς δεν είναι για κανένα γιατρό δεδομένο. Οι προνομιούχες ομάδες βρίσκονται σε ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας υπό τη συνεχή απειλή αλλαγής των εργασιακών σχέσεων και φυσικά αναφέρομαι στους πανεπιστημιακούς, του γιατρούς του ΙΚΑ κι εν μέρει στους στρατιωτικούς. Οι λιγότερο προνομιούχες όμως και μη προνομιούχες όπως οι γιατροί του ΕΣΥ, απειλούνται να τιμωρηθούν όλοι για τους λίγους που κατέκλεψαν το δημόσιο χρήμα.
Και βέβαια είναι σαφές ότι αν με μισθό μερικών χιλιάδων κάποιος αποταμιεύει εκατομμύρια δεν είναι μόνο πολύ οικονόμος. Και μακρύ χέρι έχει αλλά και το σύστημα του δίνει την ευκαιρία. Ακόμα και σήμερα, τα δημόσια νοσοκομεία προμηθεύονται υλικό σε τιμές ανώτερες της λιανικής.
Την ώρα που δια των συγχωνεύσεων απειλούνται θέσεις εργασίας γιατρών, το υπουργείο εξακολουθεί να σπαταλά αγοράζοντας πάνω από την λιανική. Εξακολουθεί να διατηρεί δαπανηρές και άχρηστες διοικητικές δομές που ζητάμε να καταργήσει άμεσα.
Δύο προεδρικά διατάγματα ζητάμε, ένα που να ορίζει ότι το δημόσιο προμηθεύεται υλικό σε τιμή συνδεδεμένη με την εργοστασιακή αξία και ένα για την κατάργηση όλων των διοικητικών δομών που εμπλούτισαν το ΕΣΥ τα τελευταία 10 χρόνια, ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ.
Εκτός και αν κάποιος αισθάνεται ότι σήμερα τα νοσοκομεία μας λειτουργούν καλύτερα από το 2000. Κανείς δε θα πληγεί αν κάποιοι πρόεδροι πάνε σπίτι τους και χάσουν το δεύτερο μισθό τους.
Κανείς δε θα στεναχωρηθεί αν μερικοί γραφειοκράτες του υπουργείου, μόνιμοι επιτροπάριοι και σύμβουλοι χάσουν τα τυχερά τους.
Φοβάμαι όμως, ότι στο μυαλό τους έχουν τα αντίθετα. Άλλωστε τα ομολογεί η ίδια η ΠΑΣΚ όταν προτείνει να αντικατασταθεί ο διοικητής από επιτελική ομάδα διοίκησης. Αλλά όταν προτείνουν για την προεδρία του συλλόγου αποτυχούσα υποψήφια βουλευτή, είναι σαφές που θέλουν να πάνε και ποιον να βρουν στο δρόμο τους.
Για να μας βρουν όμως δυνατούς θα πρέπει να ανακτήσουμε το κύρος μας. Κι αυτό θα το πετύχουμε με την αυστηρή αυτόματη περιφρούρηση της ιατρικής δεοντολογίας αλλά και με εθελοντικές δράσεις προσφοράς στην κοινωνία.
Προς την οποία κύριοι συνάδελφοι οφείλουμε να δείξουμε αλληλεγγύη στην δοκιμασία που περνά, διασφαλίζοντας την έντιμη άσκηση της επιστήμης μας, την δεοντολογία και υψηλόφρονα στάση.
Κατά συνέπεια τα φρούτα που τελευταία εμφανίστηκαν με κουπόνια κι εκπτωτικές κάρτες, σας υποσχόμαστε ότι θα κοπούν πριν ωριμάσουν.
Παραβίαση της δεοντολογικής άσκησης της ιατρικής δε θα ανεχθούμε.
Άλλωστε στη βάση αυτή ζητούμε οι ιατρικές εταιρίες να συνεχίσουν να ανήκουν κατά το 51% σε γιατρούς.
Στη βάση αυτή αντιταχθήκαμε στις ύπουλες πρακτικές Αβραμόπουλου, στη βάση αυτή συγχαρήκαμε την κ. Ξενογιαννακοπούλου, στη βάση αυτή ζητήσαμε από το σύλλογο μας να κινηθεί κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.
Τώρα περιμένουμε από τον κ. Λοβέρδο να τηρήσει την υπόσχεση του για εξαίρεση του κλάδου με Π.Δ.
Όπως αντιλαμβάνεστε στα ήδη πολλά προβλήματα του κλάδου με τους χαμηλούς μισθούς στο ΕΣΥ, με τους απολυμένους συμβασιούχους του ΙΚΑ, με τις αυθαίρετες συμπεριφορές στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, τα καινούργια που προστέθηκαν δημιουργούν το περιβάλλον και τις συνθήκες για συνολική διαβούλευση.
Το οικονομικό κόστος της κρίσης είναι βέβαιο ότι θα το πληρώσουμε, θέλουμε όμως και θα ζητήσουμε ως αντιπαροχή ένα καθαρό θεσμικά και τίμιο περιβάλλον ελεύθερης δράσης.
Νέες θεσμικές ρυθμίσεις που θα απαντούν στα θεμελιώδη προβλήματα του κλάδου.
Πιστεύουμε ότι σε αυτή τη βάση μπορούμε να πείσουμε γιατί όλα τα παραπάνω δεν εξυπηρετούν μόνο τον ιατρικό κόσμο, εξυπηρετούν το σύνολο της κοινωνίας.
Πιστεύουμε ότι συλλογική εκπροσώπηση επιστημόνων με λίστα συνδικαλιστικών διεκδικήσεων του περασμένου αιώνα, ήταν, είναι και θα είναι ατελέσφορη.
Δεν μπορεί ο ΠΙΣ να προσέρχεται σε διάλογο το 2011 με 22 αιτήματα εκ των οποίων τα 14 να απαιτούν περισσότερα χρήματα και 22ος να ζητούμε να ενταχθούν οι γιατροί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Γελοιοποιούμαστε και χάνουμε το δίκιο μας.
Ένα δίκαιο που έχουν συνηθίσει οι πολιτικοί από την εποχή των παχιών αγελάδων να μην το διεκδικούμε πολύ σοβαρά. Όταν το 1993 οι συντάξεις των γιατρών πήγαν στο 900€, οι σύλλογοι κοιμόντουσαν. Κι όταν το 2008 με την ενοποίηση του ΤΣΑΥ δήμευσαν ουσιαστικά την περιουσία μας, οι σύλλογοι περιορίστηκαν σε τυπικές διαδικασίες. Με ποια λογική και ποιο ηθικό δικαίωμα, κυβέρνηση και μάλιστα με ιδεολογία ελεύθερη έβαλε χέρι σε ταμείο που δεν χρηματοδοτεί; Τότε καίτοι πρόεδρος των γιατρών της ΝΔ είχα ζητήσει την παραπομπή των γιατρών βουλευτών στα πειθαρχικά, εφόσον ψήφιζαν την κατάργηση του ΤΣΑΥ και δεν διεκδίκησα την ψήφο σας όταν δεν ακούστηκα.
Αύριο αν έχουμε τη διοίκηση του συλλόγου θα δουλέψουμε για τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, και θα διεκδικήσουμε την περιουσία του ΤΣΑΥ κάτι που οι φίλοι μας και συνασφαλισμένοι δικηγόροι κάνουν τη συγχώνευση των ταμείων.
Αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να είναι από τα θέματα που χρονικά θα έχει προτεραιότητα αλλά δεσμευόμαστε απόλυτα ότι θα το κάνουμε.

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Τελειώνοντας επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά.
Δεν πιστεύω στη συγκεντρωτική δράση του προέδρου και δε θα λειτουργήσω έτσι. Ένα καλά συντονισμένο ΔΣ με σαφείς ατομικές αρμοδιότητες θα χειρίζεται τα κοινά μας. Αντιπαθώ τον τίτλο του συνδικαλιστή  και δεν θα τον υπηρετήσω. Οφείλουμε να εκφραζόμαστε ως γιατροί και να παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή της επιστήμης μας. Για κάποιους μελλοντολόγους που από τώρα με τοποθετούν σε βουλευτικά έδρανα, θα ομολογήσω ότι μου ζητήθηκε δύο φορές στο παρελθόν. Αλλά μου αρέσει η πλαστική χειρουργική και μου αρέσουν και τα δύσκολα.
Κι ήταν δύσκολο η ΝΙΚΙ να φτιαχτεί, να εμπλουτιστεί και να γίνει ΕΝΟΣΥ-ΝΙΚΙ να σπάσει τη χρονιότητα των κομματικών παρατάξεων και σήμερα να προσβλέπει με αισιοδοξία σε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, για να βρει τα πραγματικά δύσκολα από την 1η Ιουνίου.
Σας ευχαριστώ που μας στηρίζετε και συμμετέχετε.
Προσπαθήστε μαζί μας μέχρι τις εκλογές και σταθείτε στο πλευρό μας μετά .